ابعاد فیزیکی کاتا:
خیلی از ماهیچها و تاندونهای مفاصل در حالتهای عادی در اثر نداشتن بار اضافه مورد پرورش و تقویت قرار نمی گیرد ولی در هنگام اجرای یک کاتا به شکل صحیح و اصولی خود این قسمت از اعضای بدن تحت فشار قرار گرفته و تقویت می شوند.چون اساس فن مبارزه بر پایه حرکتهای سریع و واکنشهای ناگهانی است بدین جهت یک کاراته کا بایستی توانائی انقباض لحظه ای عضلات بدنش را داشته باشد.که اصطلاحا این اصل را در کاراته به نام اصل نرمی به سختی 

(گوجوریو) می نامند و یکی از راههای بسیار مهم برای تقویت وملکه کردن آن در نظام بدن وضمیر ناخودآگاه یک کاراته کا تمرینات مکرر و مرتب کاتا می باشد.اجرای کاتا علاوه بر پیاده کردن یک نظم و انضباط دررفتارهای بدن باعث تمرکز ذهن برروی فکری خاص و تقویت ناخودآگاه نیروی مغزی و انسجام آن میگردد.چون هر کاتا در جهت های مختلف و زوایای مختلف تکنیک و دید انجام می گیرد.بدین جهت واکنش بدن و ذهن را نسبت به چرخش در زوایای گوناگون و اجرای سرعت تکنیک تقویت کرده و ضمیر ناخودآگاه ذهن به جهت ها و زاویه های متفاوت آشنا شده و خو می گیرد که این آشنائی ضمیر ناخودآگاه نقش بارزی دردفاع و حمله یک مبارزه بازی میکند.دیگر اینکه چون اجرای هرکاتا مستلزم دقت و یادآوری حرکت درجهت درست و اجرای تکنیک صحیح میباشد بدین جهت به ذهن فشار وارد می آورد و نیازبه تمرکز و دقت زیادی دارد.این تمرکز مداوم ذهن بر روی فکرخاص(همان کاتا) به هنگام اجرای کاتا موجب تقویت و پرورش حواس مغزی شده و تمرین بسیار بسیار شایسته ای است برای پروراندن قدرت تمرکز ذهنی است.

تمرکزیکی از اصول اولیه کاراته می باشد.مثلی است معروف که می گویند هنگام اجرای کاتا اولأ با شخص اجراکننده صحبت نکنید تا تمرکزش بهم نخورد

ثانیأ اینکه شخص کاتارونده بایستی آنقدر تمرکز ذهن داشته باشد که به هیچ عنوان حتی اگر صدایش کنندنشنود واز حال روحانی کاتا خارج نشود.همانطورکه ما عضلات بازویمان مرتب ومکرر با زدن زوکی قوی می کنیم.

تمرکزمداوم نیروی مغزی برروی فکری خاص در ذهن نیز به  هنگام اجرای کاتا باعث پرورش و افزودن بر توانایی نیروی فکری و ذهن ما می گردد و همچون مطالعه که اندیشه را می پرورانند موجب تقویت نیروی مغزی می گردد.

موضوعاتی که هنگام اجرای یک کاتا بایستی مورد توجه قرار گیرند و اصولأ کاتا به خاطر تقویت و پرورش آنها پایه ریزی شده است عبارتند از:

۱٫تنفس

 ۲٫ زمان سنجی

 ۳٫فاصله

۴٫سرعت و قدرت

۵٫ عکس العمل های کیمه ( تمرکز همه نیروها در یک نقطه )

 ۶٫زان شین ( تمرکز نگاه یا هوشیاری تا اخرین لحظه در برابر حریف)

۷٫مرکزثقل

۸٫ریتم و آهنگ هرکاتا، دید و کیای

۹٫ هدف گیری

همانگونه که یک هنرپیشه موقع اجرای نقش دریک فیلم یا نمایش حس آن نقش را میگیرد و آنچنان طبیعی و واقعی به ایفای نقش می پردازد که تماشاچی آن بازیگر را واقعی می پندارد و در واقع این هنر بازیگر است که آن حس را از درون خود توسط نمایش به درون بیننده منتقل میکند و هر چه بازیگری در اجرای نقشی باتجربه تر و آزموده تر باشد آن احساس زودتر و راحت تر به تماشاچی راه میابد.

این وضعیت در باره یک کاراته کا نیز صادق است کسی که کاتا اجرا می نماید بایستی انچنان حسی موقع اجرای کاتا به خود بگیرد تا بتواند معنی و مفهوم هرتکنیک یا منظور از هر حرکتی را به راحتی به بیننده القا کند. پس اول خود می باید اجرای واقعی هر تکنیکی را احساس کند و هدف گیری درستی را از خود نشان دهد. به عنوان مثال اگر قرار است تکنیک موروتواچی اوکه” را اجرا کند بایستی بداند این تکنیک برای چه و به چه منظور اجرا میشود و هدف ازاجرای آن چیست و حالت اجرای واقعی آن چگونه است؛زاویه دست و بدن و قدرت دست چقدر و چطور است.

درکاتا انواع داچی ها تمرین شده و شخص کاراته کا درآن داچی تبحر کافی پیدا می کند برای تمرین هر کاتا ابتدا چهارچوب اصلی  کاتا داچی ها و تعادل و حرکت بر روی داچی ها و اجرای صحیح تکنیک تمرین میشود و بعد ازچندی که شخصی مهارت کافی در صحت کامل اجرای تکنیک و تعادل بدنی را بدست آورد.میزان قدرت و سرعت لازم اجرای هر تکنیک را باید افزایش داد . تا زمان اجرای آن تکنیک به حداقل ممکن برسد .

باید بدانید هر تکنیک یا دفاع یک زمان مشخصی در ماهیت وجودی اش دارد. هر کاتا دارای یک مفهوم معنوی است یعنی اینکه مبتکر و ابداع کننده آن قصد داشته اندیشه و نیت و هدف خاصی را که در ذهن داشته بیان کند. پی بردن به آن مقصود ذهنی یکی از اهداف کاتارو می باشد به این شکل که کاراته کا علاوه بر توانایی کسب مهارت در مجاری فیزیکی صحیح و اصولی کاتا باید بتواند به آن نیروی فکری و ذهنی مقصود نیز دسترسی پیدا کرده و در بیان معنوی کاتا نیز تبحر و توانایی پیدا کنند.

کاتا تمرینی از یک سلسله حرکات از پیش تعیین شده است و آن نوعی تمرکز متحرک است یک کاراته کا هنگامی که یک کاتا را در حدی مقبول و تکامل یافته انجام میدهد.در حین اجرای تکنیکهائی که قبلاٌ طرح ریزی شده و در یک چهار چوب مشخصی اجرا میشوند. به نیت انجام هر حرکت تمام عضلات خاص آن حرکت را تحت کنترل دارد این کنترل عضلانی با انجام حرکات نرم و حرکات سخت زمانی بدست می آید که بدن در صحیح ترین حالت خود قرار گیرد.حرکتهای نرم زمانی خوب و دقیق اجرا می شوند که عضلات  در حال انبساط (شل) قرار داشته باشد، حرکتهای نرم در مواقع نیاز اولیه فنون سرعتی هستند یعنی اجرای تکنیکهای سرعتی احتیاج به عضلاتی منبسط و مفاصلی بسیارنرم دارند.

بسیاری از تکنیکهائی که در کاتاها اجرا میشوند ماهیتی سرعتی دارند لذا بسیار نرم و با عضلاتی منبسط اجرا می شوند.حرکات سخت برعکس حرکات نرم برای اجرایشان لازم است عضلات بطور کامل منقبض باشند .که پایه اصلی تکنیکهای تمرکز یا کیمه دار هستند که حداکثر قدرت و انقباض عضلات هنگام اجرا در آن لازم است. خیلی از حرکتهای کاتاها نیز بر این پایه استوار است البته در بعضی کاتاها هر دو نوع تکنیک وجود دارد ولی در بعضی کاتاها بیشتر تکیه یا توجه روی یکی از دو تکنیک با عضلات منقبض یا منبسط می باشد.

البته برای تمرین کاتا بایستی یک هنرجوی کاراته ابتدا یک کاتا را با استفاده از حرکات نرم و عضلات منبسط به درستی و دقت لازم انجام دهد و پس از این مرحله میتواند آغاز به تمرین کاتا با حرکات تمرکزی و انقباضی اجرا کند به این معنی که ابتدا همه تکنیکهای کاتا را با تکیه بر اجرای منبسط عضلات انجام دهد (نرم) پس از آن تکنیکهای منقبض را محکم و قدرتی تمرین کند یعنی هر تکنیک را با سرعت و قدرت لازم اجرا کند.تا این که بتواند در انتقال از تکنیک نرم به سخت تجربه کافی بدست آورد یعنی قادر به اجرا حرکات نرم به سخت در حد عالی بشود در جای مورد نیاز سرعت کافی و مطلوب داشته باشد در جائی دیگر تمرکز و کیمه قوی و لازم کم کم در گذر سالیان به پایه های از اجرای کاتا میرسد که بدنش آگاهی پیدا می کند.یعنی هنگامی که می خواهد حرکتی انجام دهد دیگر نیازی به فکر کردن ندارد و تکنیک به خودی خود و با دقت و سرعت لازم اجرا میشود و آنگاه وقتی به این پایه می رسد فکر و جسمش همانند یک واحد یکپارچه عمل میکنند و تمام حرکات انجام شده یک کاتا در این سطح در اصل تبدیل به یک واکنش توام فکری جسمی میشود.

 
طبقه بندی: جنبه‌های ذهنی و جسمی کاراته، کیوکوشین و کاتا، تمرینات ورزشی،
برچسب ها: ابعاد فیزیکی کاتا، هدف گیری، شناخت فیریکی کاتا، اجرایی کاتا،

تاریخ : دوشنبه 13 آذر 1396 | 12:46 ب.ظ | نویسنده : سن سی کریوند | نظرات

  • paper | فال تاروت چهار کارتی | فال تاروت سه کارتی
  • فروش بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic